Persinformatie

Jaarverslag

Persbericht

Groningen, 17 maart 2016

Solide resultaat Gasunie over 2015

  • Omzet € 1.631 miljoen (2014: € 1.651 miljoen)
  • Nettowinst € 553 miljoen (2014: € 603 miljoen)
  • Voorgesteld dividend aan Nederlandse staat € 332 miljoen (2014: € 362 miljoen)
  • Hoeveelheid getransporteerd gas gedaald naar 1.179 TWh (2014: 1.233 TWh)
  • Hoeveelheid van hoogcalorisch naar laagcalorisch geconverteerd gas ruim verdrievoudigd naar 16,9 miljard m3 (2014: 4,8 miljard m3) om gasvoorziening voor huishoudens en bedrijven op peil te houden na vermindering Groningenproductie
  • Betrouwbaarheid gastransport zeer hoog

Gasinfrastructuurbedrijf N.V. Nederlandse Gasunie heeft een solide boekjaar achter de rug. Conform verwachting daalde de omzet, deze kwam in 2015 uit op € 1.631 miljoen (2014: € 1.651 miljoen). De nettowinst is € 553 miljoen (2014: € 603 miljoen). Voorgesteld wordt om hiervan € 332 miljoen als dividend uit te keren aan de aandeelhouder, de Nederlandse Staat. De bedrijfskosten zijn gestegen met ongeveer € 87 miljoen. Deze stijging wordt met name veroorzaakt door hogere operationele kosten. Zo heeft Gasunie een toevoeging gedaan aan de voorziening voor het buiten bedrijf stellen en het verwijderen van leidingdelen om de infrastructuur in Groningen beter aardbevingsbestendig te maken. Daarnaast zijn er hogere onderhoudskosten van onder andere het meerjarig onderhouds- en vervangingsprogramma van Gasunie Transport Services (GTS) en hogere constructiekosten als gevolg van het verwijderen van de oude Elbe-duiker in Duitsland.

Meer kwaliteitsconversie
In 2015 is het totale volume gas dat door het Gasunie-net is getransporteerd gedaald naar 1.179 TWh (2014: 1.233 TWh). In 2015 is 935 TWh (95,7 miljard m3) gas door het Nederlandse netwerk getransporteerd (in 2014: 976 TWh). Deze daling komt doordat er minder hoogcalorisch gas (H-gas) is geëxporteerd. De import van H-gas is toegenomen als gevolg van de productiebeperking van het laagcalorische gas uit het Groningenveld (G-gas). Om deze productiebeperking op te vangen, moet H-gas geschikt gemaakt worden voor gebruik door huishoudens en bedrijven. Gasunie vermengt (converteert) daarvoor H-gas uit Nederlandse kleine velden of het buitenland met stikstof. In 2015 is de hoeveelheid geconverteerd gas fors gestegen naar 16,9 miljard m3 (2014: 4,8 miljard m3). De minister van Economische Zaken heeft geconcludeerd dat een uitbreiding van stikstofcapaciteit nodig is om ook in de toekomst te kunnen voldoen aan de vraag naar G-gas. Gasunie bereidt daarom de bouw van een nieuwe stikstoffaciliteit voor.

Hoge transportzekerheid
In 2015 is bijna volledige transportzekerheid gerealiseerd. Er trad één onderbreking op waarbij een afnemer kortstondig geen gas heeft ontvangen. In het Duitse netwerk vonden geen onderbrekingen plaats. Hoewel het aantal letselgevallen met verzuim (voor eigen medewerkers en aannemers) met ongeveer 25% gedaald is, van 11 in 2014 naar 8 in 2015, blijft veiligheid een serieus punt van aandacht. In 2015 werd in Nederland 5 keer een leiding beschadigd door mechanische grondwerkzaamheden. Daarbij kwam in geen enkel geval gas vrij. In Duitsland vonden in 2015 geen leidingbeschadigingen plaats. Het aantal veiligheidsincidenten per miljoen gewerkte uren is gedaald naar 3,1 (2014: 5,0). In september 2015 is in Duitsland de nieuwe 64 kilometer lange pijpleiding tussen Fockbek en Ellund volgens planning in gebruik genomen. Het verwijderen van de oude duiker en het plaatsen en in gebruik nemen van een nieuwe duiker onder de Elbe, een van de drukst bevaren routes in Noordwest-Europa, is in april 2015 volgens planning gerealiseerd.

Aantrekkelijke gashandelsplaats
Het Nederlandse gashandelsplatform Title Transfer Facility (TTF) is afgelopen jaar opnieuw sterk gegroeid. In 2015 is de handel met 25% toegenomen tot een volume van 16.684 TWh (in 2014: 13.216 TWh). Dit is meer dan ooit tevoren; hierdoor nadert TTF, als grootste gashandelsplaats van continentaal Europa, het Britse National Balancing Point (NBP), dat in 2013 nog twee keer zo groot was. Het via TTF verhandelde volume was groter dan het binnenlands verbruik. De toename op TTF wordt veroorzaakt door stijgingen van zowel de bilaterale over-the-counter (OTC) handel als de handel via gasbeurzen. Internationale handelaren weten de weg naar Nederland steeds beter te vinden. Naast een stijging van het verhandelde volume nam het maximum aantal TTF-handelaren dat per dag actief is toe van 127 naar 138. Dankzij de gasrotonde is sprake van een goed functionerende gasmarkt in Nederland met ruime liquiditeit, die leidt tot lagere prijzen voor gas en transparante prijsvorming.

LNG-activiteiten blijven groeien
Europa wordt als markt steeds aantrekkelijker voor vloeibaar aardgas (LNG) vanuit de hele wereld. Gate terminal ontwikkelt zich tot een Europese LNG-hub en draagt bij aan de voorzieningszekerheid in Noordwest-Europa. De doorzet van LNG is voor het vierde jaar op rij toegenomen. Zo is het aantal geloste schepen in 2015 gestegen naar 21 (2014: 14). Daarnaast is het aantal bevoorradingen van grote tankers en zogenoemde small scale tankers toegenomen van 20 in 2014 naar 28 in 2015. Het aantal geladen trucks en containers is in 2015 fors gestegen naar 788 (2014: 174). Eind maart 2015 is gestart met de bouw van een tweede laadplatform voor small scale LNG. De oplevering van deze installatie en de start van de eerste dienstverlening staan gepland voor medio 2016.

Kerncijfers 2015

In € miljoenen 2015 2014
Winst-en-verliesrekening    
Opbrengsten 1.631 1.651
EBITDA 1.082 1.186
EBIT 786 893
Resultaat na belastingen 553 603
Voorgesteld dividend 332 362


Gas draagt bij aan energietransitie
Han Fennema, CEO van Gasunie: “Mede door ontwikkelingen rond het Groningenveld is de gasmarkt sterk in verandering. Dankzij de sterk ontwikkelde infrastructuur kan het gas van over de hele wereld worden aangevoerd. Hierdoor blijft er voldoende gas voor klanten en samenleving beschikbaar. Uit het recent verschenen Energierapport blijkt dat het kabinet een duidelijke rol ziet voor gas en gasinfrastructuur bij het verder terugdringen van de CO2-uitstoot. Het rapport geeft aan dat gas als minst vervuilende fossiele brandstof nog lange tijd een cruciale rol zal spelen. Op die manier kan de transitie naar een schonere energievoorziening ook betrouwbaar en betaalbaar worden gehouden. Aardgas zal in de komende decennia steeds vaker worden ingezet voor toepassingen waar geen schonere alternatieven voorhanden zijn. Het volume van aardgas zal daarbij op termijn afnemen, waarbij fossiel gas steeds meer vervangen zal worden door hernieuwbare gassen, zoals groen gas. Als Gasunie willen we een actieve rol spelen in de ontwikkeling en het transport van hernieuwbare gassen. Mooi voorbeeld hiervan is de maandag jl. ondertekende Green Deal om in Zeeland via een gastransportleiding van GTS waterstof te gaan transporteren. Het is onze overtuiging dat we vanuit de sterke kanten van ons gassysteem kunnen bijdragen aan een schonere energievoorziening.”

Meer informatie: pers@gasunie.nl