Over ons

Missie

Gasunie is een leidende Europese gasinfrastructuuronderneming. We dienen het publieke belang, bieden onze klanten geïntegreerde transport- en infrastructuurdiensten en houden ons aan de hoogste veiligheids- en businessstandaarden. We richten ons op waardecreatie, zowel voor de korte als de lange termijn, voor onze aandeelhouder(s), andere stakeholders en onze omgeving.

Visie

Wij geloven in een duurzame toekomst met een uitgebalanceerde energiemix en een blijvende rol voor gas dat afkomstig is uit verschillende bronnen. We geloven dat we onze klanten het best bedienen met innovatieve oplossingen op het gebied van gasinfrastructuur.

Profiel

Onze taak is het verzorgen van veilig, betrouwbaar en betaalbaar gastransport. Dit is van essentieel belang voor onze economie en maatschappij. Met onze infrastructuur, dienstverlening en geografische positie, bevinden wij ons in het hart van de Europese gasmarkt. Onze infrastructuur verbindt leveranciers en eindgebruikers van energie. Het fungeert als internationaal knooppunt in de aan- en doorvoer van gas. We beheren en ontwikkelen daarvoor gasinfrastructuur en gashandelsplaatsen: gastransportnetwerken, internationale transitleidingen, gasopslag, LNG-infrastructuur en virtuele gashandelsplaatsen. We dragen hiermee bij aan een liquide, competitieve en betrouwbare Europese energiemarkt.

Door ons netwerk in Nederland en Duitsland transporteren we bijna een kwart van het totale gasverbruik in de Europese Unie. We nemen een onafhankelijke positie in ten opzichte van productie- en/of leveringsbedrijven en onze infrastructuur is op gelijke voorwaarden voor al onze klanten beschikbaar (open access). Onze dienstverlening is daarbij transparant en non-discriminatoir.
Onze klanten zijn gasproducenten, energieleveranciers, handelaren en eindgebruikers zoals elektriciteitscentrales en grote industrieën.

Wij dragen bij aan de overgang naar een duurzame energievoorziening waarin gas, in diverse soorten, zorgt voor een stabiel en betaalbaar energiesysteem. Hiervoor ontwikkelen we samen met partners duurzame technologieën en infrastructuur. Zo investeren we bijvoorbeeld in projecten voor de invoeding van groen gas in ons netwerk en in infrastructuur voor het gebruik van LNG voor weg- en watertransport.

We zijn een staatsdeelneming en hebben als enige aandeelhouder de Nederlandse Staat.
Onze medewerkers werken verspreid over ruim 30 locaties in Nederland en Noord-Duitsland. Ons hoofdkantoor bevindt zich in Groningen; onze hoofdvestiging in Duitsland bevindt zich in Hannover. Door het inzetten van leveranciers, aannemers en onderaannemers in Nederland en Duitsland leveren we een belangrijke bijdrage aan de (lokale) werkgelegenheid.

Waardecreatie

Onze interne waardeketen bestaat uit activiteiten en processen waarmee we transport- en infrastructuurdiensten aanbieden. Daarbij zijn we werkgever, samenwerkingspartner, buurman, klant, kennisinstituut en partij die bijdraagt aan de inkomsten van de Nederlandse Staat.

Waardecreatiemodel

In ons waardecreatiemodel laten we zien welke bronnen (financieel, geproduceerd, intellectueel, menselijk, sociaal & relaties en natuur) we benutten om onze strategische doelstellingen te realiseren en welke waarden we met onze kernactiviteiten toevoegen.

Klik hier voor een grotere weergave van de afbeelding.

* Dit model is afgeleid van de IIRC-richtlijnen voor geïntegreerde jaarverslaglegging

Organisatiestructuur

We hebben twee dochterondernemingen die een gastransportnet in eigendom hebben en beheren: Gasunie Transport Services (GTS) in Nederland en Gasunie Deutschland in Duitsland. Beide dochters worden bestuurd als business units onder de holding. Onze derde business unit Participations & Business Development ontwikkelt en beheert onze overige infrastructuurdiensten. Daaronder vallen bijvoorbeeld gasopslag, transport door internationale (zee)leidingen, een terminal voor de import van vloeibaar aardgas (LNG) en ons aandeel in de gasbeurs ICE Endex. Deze activiteiten ondersteunen de liquiditeit en werking van de gasmarkt in de gebieden waar we actief zijn. Daardoor dragen ze bij aan de benutting van de netwerken van GTS en Gasunie Deutschland. We bieden deze activiteiten aan in concurrentie met andere aanbieders. Onze business units worden ondersteund door verschillende service providers onder andere op het gebied van ICT, financiën en personeelszaken. Daarnaast verzorgen Operations & Projects in opdracht van de business units het beheer, het onderhoud, de aanpassing en de uitbreiding van de infrastructuur.

Deelnemingen

We nemen, veelal samen met andere partijen, deel in een aantal ondernemingen die bijdragen aan de voorzieningszekerheid op het gebied van gas in Europa. De belangrijkste noemen we hier.

Gate

Gate (Gas Access To Europe) terminal staat op de Rotterdamse Maasvlakte en is tot op heden de enige importterminal voor...

Meer info

Gate (Gas Access To Europe) terminal staat op de Rotterdamse Maasvlakte en is tot op heden de enige importterminal voor vloeibaar aardgas (LNG) in Nederland. De toenemende behoefte aan aardgas en een teruglopende Europese productie vragen om aanvullende import.  Via Gate terminal is het Nederlandse gastransportnet aangesloten op de wereldvoorraden aardgas. Dit versterkt de diversificatie van het gasaanbod in Europa. In de terminal wordt LNG opgeslagen en gasvormig gemaakt en op druk gebracht voor levering aan het Nederlandse gastransportnet. Gate terminal geeft een snelle toegang tot de grote en nabije afzetmarkten voor aardgas in Noordwest-Europa. Gate ontwikkelt  zich daarnaast als knooppunt voor LNG-import en -export met een veelzijdig aanbod van small-scale LNG-diensten. Klanten van Gate kunnen hiermee LNG distribueren als schonere brandstof voor zeeschepen, veerboten, vrachtwagens en voor toepassing in de industrie. We zijn voor 50% aandeelhouder in Gate terminal C.V.

Nord Stream

Nord Stream is een dubbele aardgasleiding door de Baltische Zee. Door deze verbinding heeft het Europese leidingnet een extra...

Meer info

Nord Stream is een dubbele aardgasleiding door de Baltische Zee. Door deze verbinding heeft het Europese leidingnet een extra aansluiting gekregen op gasstromen uit Rusland. Nord Stream is van belang voor het verzekeren van voldoende gasaanvoercapaciteit  op de Europese gasmarkt nu de productie binnen Europa verder terugloopt. We zijn voor 9% aandeelhouder in Nord Stream A.G.
(De huidige leiding wordt sinds 2015 ook wel Nord Stream I genoemd, ter onderscheiding van een mogelijk nieuw leidingproject onder die naam waar Gasunie geen belangen in heeft.)

NEL

De Nordeuropäische Erdgas Leitung (NEL) is de verbindingsleiding tussen Nord Stream en ons Duitse netwerk. Daardoor kan er...

Meer info

De Nordeuropäische Erdgas Leitung (NEL) is de verbindingsleiding tussen Nord Stream en ons Duitse netwerk. Daardoor kan er rechtstreeks gas vanuit Rusland in ons netwerk stromen. Het beheren en opereren van NEL maakt integraal onderdeel uit van de netbeheeractiviteiten van Gasunie Deutschland. We zijn voor 25,13% aandeelhouder in NEL.

BBL

BBL is een leiding die loopt van het Nederlandse Balgzand naar het Engelse Bacton. De leiding draagt bij aan een stabiele...

Meer info

BBL is een leiding die loopt van het Nederlandse Balgzand naar het Engelse Bacton. De leiding draagt bij aan een stabiele gasvoorziening in het Verenigd Koninkrijk, dat voor een groot deel van haar gasvoorziening afhankelijk is geworden van import. We zijn voor 60% aandeelhouder in BBL Company Vof.

EnergyStock

Deze installatie voor ondergrondse gasopslag vangt het kortetermijnverschil op tussen de vraag naar en het aanbod van aardgas....

Meer info

Deze installatie voor ondergrondse gasopslag vangt het kortetermijnverschil op tussen de vraag naar en het aanbod van aardgas. De zeer hoge flexibiliteit van deze buffer (snel uitzenden/opslaan) is belangrijk voor het in balans houden van de portfolio’s van de EnergyStock-klanten en van het GTS-netwerk. Daarnaast wordt de gasopslag gebruikt door handelaren die profiteren van prijsschommelingen in de energiemarkt. We zijn voor 100% aandeelhouder in EnergyStock B.V.

Peakshaver

De peakshaverinstallatie op de Maasvlakte maakt aardgas vloeibaar (LNG) en slaat dit op in tanks. Het aardgas kan worden...

Meer info

De peakshaverinstallatie op de Maasvlakte maakt aardgas vloeibaar (LNG) en slaat dit op in tanks. Het aardgas kan worden ingezet als op dagen met flinke vorst  extra aardgas voor de kleinverbruikers (huishoudens) nodig is.  Bij piekvragen wordt het LNG gasvormig gemaakt, waarna het in het gastransportnet van Gasunie Transport Services (GTS) wordt geleverd. We zijn voor 100% aandeelhouder in Gasunie Peakshaver B.V.

Vertogas

Dochterbedrijf Vertogas fungeert in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken als certificeringsinstantie voor groen...

Meer info

Dochterbedrijf Vertogas fungeert in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken als certificeringsinstantie voor groen gas. Het geeft certificaten uit waarmee de duurzame herkomst van groen gas wordt bevestigd en de duurzame productiewijze transparant en aantoonbaar wordt gemaakt. We zijn voor 100% aandeelhouder in Vertogas.

ICE Endex

ICE Endex is een toonaangevende beurs in continentaal Europa voor spotgas- derivatenmarkten. ICE Endex faciliteert handel in...

Meer info

ICE Endex is een toonaangevende beurs in continentaal Europa voor spotgas- derivatenmarkten. ICE Endex faciliteert handel in aardgas, maar ook de handel in stroom-, biomassa, en gasopslagfutures. Zij faciliteert onder meer handelsstromen op het Nederlandse TTF, de grootste gashandelsplaats in Europa. We zijn voor 20,88% aandeelhouder in ICE Endex.

Businessmodel

Wij behalen onze volledige omzet uit activiteiten die samenhangen met onze gasinfrastructuur. De activiteiten van de business units Gasunie Transport Services (GTS) en Gasunie Deutschland zijn gereguleerd, in tegenstelling tot die van de business unit Participations & Business Development (P&BD), die niet of deels gereguleerd zijn.

Gereguleerd businessmodel Gasunie Transport Services (GTS) en Gasunie Deutschland

De kern van de dienstverlening van GTS en Gasunie Deutschland is het aanbieden van gastransportdiensten op een klantgerichte en transparante manier. Dit doen zij door het verkopen van beschikbare capaciteit in een betrouwbaar netwerk tegen concurrerende voorwaarden. Op entrypunten kan het gas in het netwerk worden ingevoed en op exitpunten kan een klant het gas uit het netwerk halen. De klanten sluiten contracten af waarmee ze capaciteit boeken op bepaalde entry- of exitpunten in het netwerk, gedurende een bepaalde periode (jaar, kwartaal, maand of dag). Ons netwerk concurreert ten aanzien van het transport van internationale gasstromen met netwerken in andere landen. De verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud van hun bedrijfsmiddelen ligt bij GTS en Gasunie Deutschland.

De tarieven die GTS en Gasunie Deutschland aan hun klanten berekenen, zijn gereguleerd. Ze worden jaarlijks vastgesteld door de toezichthouder, die elke 3 tot 5 jaar de methode van regulering opnieuw vaststelt. De toezichthouder in Nederland is de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en in Duitsland de Bundesnetzagentur (BNetzA).

Voor GTS en Gasunie Deutschland geldt een systeem van omzetregulering: de tarieven worden bepaald door de toegestane omzet voor het betreffende jaar te delen door de geschatte capaciteitsboekingen. Indien het aantal boekingen in de praktijk anders is en daarmee de behaalde omzet, wordt het verschil in omzet verrekend in volgende jaren. Ook worden verschillen tussen de verwachte en gerealiseerde energiekosten voor het gastransport jaarlijks in de tarieven verrekend.

De door de toezichthouder toegestane omzet bestaat uit een kapitaalkostenvergoeding voor het geïnvesteerd vermogen, een vergoeding voor de jaarlijkse afschrijvingskosten (berekend op basis van de door de toezichthouder vastgestelde afschrijvingstermijnen) en een vergoeding voor de operationele kosten. Daarnaast kan de toezichthouder een doelmatigheidskorting opleggen en deze op de tarieven in mindering brengen.

Businessmodel P&BD

De deelnemingen zijn verantwoordelijk voor de verkoop en levering van gasinfrastructuurdiensten en voor het beheer en onderhoud van hun bedrijfsmiddelen. Hun klanten kopen capaciteit waarmee ze de betreffende infrastructuur gedurende een bepaalde periode kunnen gebruiken. De tarieven hiervoor worden in belangrijke mate door de markt van vraag en aanbod bepaald. Deze deelnemingen ondersteunen de werking van de energiemarkt en positioneren Nederland als knooppunt in de internationale gasstromen.

Een ander belangrijk speerpunt voor de business unit Participations & Business Development is het faciliteren, stimuleren en ontwikkelen van de transitie naar een duurzame energiehuishouding. Daarbij focussen we op het faciliteren van de schone toepassingen van aardgas, op het versterken van de inbreng van diverse duurzame gassen en op een goede wisselwerking tussen gas en andere energiedragers zoals warmte en elektriciteit. Wij richten ons daarbij zowel op innovatieve toepassing van onze infrastructuur, bijvoorbeeld op het gebied van hernieuwbaar gas en opslag van duurzame energie, als op nieuwe product/marktcombinaties voor aardgas, zoals het inzetten van LNG in de maritieme- en wegtransportsector. Deze nieuwe activiteiten moeten passen binnen onze strategie, bedrijfseconomisch verantwoord zijn en, indien van toepassing, bijdragen aan het benutten van de bestaande gasinfrastructuur. Deze activiteiten worden ontwikkeld in de business unit Participations & Business Development. Het bedrijfseconomische risico en de rendementsdoelstelling van de activiteiten van deze business unit zijn hoger dan die van onze volledig gereguleerde activiteiten. De meeste deelnemingen concurreren namelijk in de vrije markt.

Investeringen

Aan een besluit om te gaan investeren in nieuwe infrastructuur gaat, zowel binnen het gereguleerde  als het niet-gereguleerde domein, altijd een uitgebreide analyse vooraf. We onderzoeken daarbij grondig de marktontwikkelingen, de wensen van potentiële klanten en de commerciële en technische haalbaarheid. De trend is dat langetermijncontracten steeds meer plaatsmaken voor kortetermijncontracten, waardoor het ondernemingsrisico toeneemt.
Daarnaast bevindt de markt voor duurzame energie zich nog in een fase waarin naast visie ook innovatie is vereist. Dit brengt, naast kansen, ook onzekerheden en risico’s met zich mee, omdat investeringen in nieuwe technologieën vaak pas op langere termijn rendement opleveren. Dit alles stelt hogere eisen aan strategische partnerschappen, risico-analyses en de wijze waarop risico’s kunnen worden gemitigeerd. Wij zijn bereid om bij investeringen in het faciliteren van (strategisch belangrijke) nieuwe ontwikkelingen aangepaste verdienmodellen te hanteren en een hoger risicoprofiel mee te nemen in onze afwegingen. Wij vinden dat het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen en efficiënte deelnemingsstructuren voor gasinfrastructuurbedrijven onlosmakelijk verbonden is met de ambitie en het welslagen van een voortrekkersrol in de transitie naar een duurzame energiehuishouding.

Stakeholders

We onderhouden relaties met veel verschillende belanghebbenden, zoals onze aandeelhouder, onze klanten, onze partners in deelnemingen, onze medewerkers, de ondernemingsraad, omwonenden, beleidsmakers, overheden, toezichthouders, investeerders, leveranciers, media en (maatschappelijke) belangenorganisaties. Onze activiteiten beïnvloeden hen en hun activiteiten beïnvloeden ons. We vinden het belangrijk om de belangen van onze stakeholders te kennen en mee te nemen in onze besluiten. In onze stakeholdertabel in de bijlage lichten we onze belangrijkste stakeholders en hun belangen toe, en de dilemma’s die we tegenkomen.

De meeste informatie wisselen we uit via persoonlijk contact met onze stakeholders. Dit gebeurt op alle niveaus binnen ons bedrijf en door alle afdelingen. Ons executive committee is hier nauw bij betrokken en heeft zelf ook gedurende het jaar frequent contact met verschillende stakeholders, variërend van de aandeelhouder en politieke vertegenwoordigers tot belangenverenigingen en klanten. Daarnaast communiceren wij onder andere via onze website, social media, advertenties en nieuwsbrieven.

Ook bij het rapporteren van onze resultaten in ons jaarverslag hechten wij belang aan de mening van onze stakeholders. Daarom hebben wij net als in 2014 een materialiteitsanalyse uitgevoerd (zie Materialiteit) en hebben we stakeholders uit verschillende groepen gevraagd wat zij vinden van hun relatie met Gasunie. Deze meningen zijn op verschillende plekken in dit jaarverslag te lezen.

Duurzame dialoog met de omgeving door Strategisch Omgevingsmanagement

Ons ruim 15.500 kilometer lange leidingnet en onze meer dan duizend installaties bevinden zich in Nederland en Duitsland, een van de dichtstbevolkte gebieden ter wereld. Dat betekent dat we veel ‘buren’ hebben, met wie we respectvol willen omgaan. We hebben in onze werkomgeving te maken met bijvoorbeeld (lokale) politiek, omwonenden en (natuur)verenigingen. Bij onze activiteiten treden we vroegtijdig in contact met hen, we betrekken hen waar mogelijk bij onze plannen en delen zoveel mogelijk informatie. Zo organiseren we informatie- en inspraakavonden en Open Dagen. De feedback gebruiken we om onze activiteiten met minimale overlast en maximale toegevoegde waarde uit te voeren.

We maken in toenemende mate gebruik van een bekende methode voor omgevingsmanagement: Strategisch Omgevingsmanagement (SOM). Deze aanpak stelt ons in staat om contacten met de omgeving zodanig te organiseren dat mogelijk tegenstrijdige belangen in een vroegtijdig stadium kunnen worden herkend, waarna deze in gezamenlijk overleg kunnen worden opgelost. In 2016 zullen we SOM meer structureel in onze organisatie verankeren en betrokken medewerkers hierin trainen.

Overleg met overheden

Wetten, regelgeving, beleid en andere besluiten van de overheid hebben veel impact op onze activiteiten. Andersom zijn we gesprekspartner voor de overheid als het gaat om nationaal en internationaal energiebeleid. We willen een inhoudelijke en constructieve partner zijn voor de overheid op alle niveaus. Voor de werkzaamheden die we uitvoeren hebben we geregeld overleg met (lokale) overheden, bijvoorbeeld over wet- en regelgeving en vergunningen. Ook met nationale en internationale politieke stakeholders voeren we regelmatig overleg. Dat doen we vooral vanuit onze kantoren in Den Haag, Hannover en Brussel. Door lokaal aanwezig te zijn, kunnen we goede relaties met de diverse overheidsstakeholders opbouwen en onderhouden.

Bij Gasunie denk ik aan degelijkheid, in twee betekenissen. Gasunie doet alles netjes en zonder gedoe. Maar het mag ook allemaal wat flitsender. Ten tijde van de ontwikkeling van de gasrotonde waren er duidelijke ambities. Na een periode van uitbreiding kwam de knauw door de perikelen rondom gaswinning. Gasunie moet nu weer laten zien wat het Nederland te bieden heeft vanuit alle ontwikkelingen die er in de wereld gaande zijn. Gasunie moet een rots in de branding blijven. Maar het mag wel met wat meer ambitie.

- Paul de Rook, wethouder gemeente Groningen

In gesprek met klanten

Voor de klanten van GTS organiseren we jaarlijks een aantal zogenaamde ‘shippermeetings’. Deze dienen als informatiebijeenkomst en als gespreks- en netwerkplatform. Tijdens de bijeenkomsten bespreken we de ontwikkelingen in de gasmarkt en de producten en diensten van GTS. Daarnaast kunnen de klanten tijdens de bijeenkomst gebruikmaken van een individueel consult. Hierin kunnen zij hun specifieke vragen stellen. In 2015 hebben we in mei en november shippermeetings georganiseerd, waaraan circa 90 klanten deelnamen. Uit evaluaties blijkt dat de klanten deze informatievoorziening bij deze bijeenkomsten evenals in 2014 met minimaal een 7,4 waarderen.

Feedback van stakeholders

De feedback van onze stakeholders is waardevol voor ons. Het helpt ons onze dienstverlening nog beter af te kunnen stemmen op hun behoeften. Feedback halen wij op in alle contactmomenten. Daarnaast houdt GTS jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek. Meer informatie over dit onderzoek staat in de paragraaf Resultaten.

Materialiteit

Welke materiële onderwerpen zijn voor ons en onze stakeholders van belang om over te rapporteren in ons jaarverslag? Om hier een antwoord op te krijgen, voeren we een zogenoemde materialiteitsanalyse uit. We hebben hierbij aan de hand van diverse beleidsdocumenten en de jaarverslagen van een aantal vergelijkbare ondernemingen een lijst opgesteld van onderwerpen waarover we kunnen rapporteren. Vervolgens hebben we onze stakeholders via een vragenlijst gevraagd om het belang van deze onderwerpen voor ons jaarverslag aan te geven. Daarnaast hebben we intern vastgesteld wat de (potentiële) impact van deze onderwerpen is voor ons bedrijf.

In dit jaarverslag rapporteren we met name over de onderwerpen die in de materialiteitsanalyse als meest belangrijk zijn aangeduid door zowel onze stakeholders als door onze eigen organisatie. Voor de duidelijkheid hebben we hierna een tabel opgenomen met de belangrijkste 15 onderwerpen, en een uitleg wat deze voor ons betekenen, met een verwijzing naar de plaats in dit verslag waar over het onderwerp wordt gerapporteerd. Het totale overzicht met daarin alle materiële thema’s, uitleg van de gebruikte begrippen en de manier waarop de materialiteitsanalyse tot stand is gekomen, beschrijven we in de bijlagen. In de paragraaf ‘Koppeling Waardecreatie en Strategie’ verderop in dit verslag, worden de materiële onderwerpen gekoppeld aan onze strategische pijlers, de waarden uit ons waardecreatiemodel, onze resultaatgebieden en KPI’s.

Onderwerp Wat betekent dit onderwerp voor ons?
Leveringszekerheid Een ongestoorde gaslevering door ons netwerk is onze prioriteit. Daarom hebben we een collectieve target ingesteld op leveringszekerheid.
Externe veiligheid Goede prestaties op het gebied van externe veiligheid zorgen voor onze licence to operate. We volgen hier nauwkeuring wet- en regelgeving, en meten onze prestaties aan de hand van bijvoorbeeld het aantal leidingbeschadigingen. Eén van de manieren waarop we dit aspect van veiligheid monitoren is het bijhouden van het aantal graafschades.
Gezondheid en veiligheid medewerkers We willen een gezonde werkomgeving creëren op kantoor en in het veld. Bewustwording rondom veilig werken en het creëren van een ergonomische werkomgeving zijn daar onderdeel van. Ook het meten van werkdruk onder onze medewerkers. Om onze prestaties goed te kunnen meten, monitoren we o.a. verzuimcijfers en Reportable frequency index-cijfers.
Transparantie We zijn duidelijk over onze doelen en de weg daar naartoe. In contacten met onze stakeholders stellen we ons graag transparant op. In ons jaarverslag vertellen we over onze activiteiten. We lichten daarbij toe wat er goed ging, maar ook wat er minder goed ging en wat we er aan doen om dit te verbeteren.
Energietransitie We willen bijdragen aan een duurzame energievoorziening, onder andere op het gebied van groen gas. We maken initiatieven mogelijk en zoeken daarin samenwerking met partners.
Procesveiligheid In alle levensfasen van onze infrastructuur besteden we aandacht aan procesveiligheid: bij het ontwerp, de bouw, het beheer en onderhoud en de operatie. Inspecties vormen hierin een belangrijk onderdeel.
Naleving van de regelgeving We leven wet- en regelgeving na bij het uitvoeren van onze activiteiten.
Openbaar beleid We hebben een visie op nationaal en Europees energiebeleid. Deze delen we met beleidsvormers en opiniemakers, als onderdeel van onze Public Affairs-activiteiten.
Duurzaamheid van het businessmodel We hebben een solide businessmodel waarmee we een bijdrage leveren aan de Nederlandse economie. Om ook op de lange termijn te kunnen bijdragen aan een duurzame energievoorziening en stimuleren we de ontwikkeling van hernieuwbare gassen, die via onze infrastructuur getransporteerd kunnen worden. Tevens onderzoeken we de mogelijkheden van nieuwe verdienmodellen.
Economische prestaties We dragen jaarlijks een deel van onze winst af aan de Nederlandse staat. We sturen mede op financiële prestatie-indicatoren, die onderdeel uitmaken van onze corporate targets.
Emissies We beperken onze uitstoot naar het milieu zoveel mogelijk, en monitoren daarom onze emissies op verschillende gebieden, zoals CO2 en NOx. We hanteren een collectieve target op het gebied van CO2-reductie.
Informatiebeveiliging Informatiebeveiliging is van groot belang voor het veilig kunnen uitvoeren van onze activiteiten, zoals het besturen van het gastransportnet en het boeken van capaciteit door klanten.
Internationale samenwerking en integratie van de markt De Europese energievoorziening is grensoverschrijdend. Wij willen daarin een leidende rol spelen en bijdragen aan een betrouwbare energievoorziening en een liquide gasmarkt. Om dat te bereiken werken we samen met Europese partners.
Klanttevredenheid Omdat de mening van onze klanten zeer belangrijk is, meten we jaarlijks de klanttevredenheid. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek, zetten we verbeteracties uit.
Maatschappelijke betrokkenheid We maken onderdeel uit van de maatschappij om ons heen, en willen onze betrokkenheid tonen. Dat doen we op verschillende manieren, waaronder het jaarlijks beschikbaar stellen van een budget voor sponsoring en donaties.

Kerncijfers

In € miljoenen 2015 2014
Winst-en-verliesrekening    
Gerapporteerd *)    
Opbrengsten 1 631 1 651
EBITDA 1 082 1 186
EBIT 786 893
Resultaat na belastingen 553 603
Voorgesteld dividend 332 362
     
Balans    
Vaste activa 10 061 10 032
Eigen vermogen 5 717 5 505
Balanstotaal 10 362 10 299
     
Geïnvesteerd kapitaal 9 739 9 295
Netto schuld inclusief garantiestellingen 4 540 4 725
     
Kasstroomoverzicht    
Kasstroom uit operationele activiteiten 852 979
Kasstroom uit investeringsactiviteiten ‑356 ‑462
Kasstroom uit financieringsactiviteiten ‑479 ‑506
Netto kasstroom 17 11
     
Ratio’s    
ROIC genormaliseerd 6,70% 7,40%
ROE genormaliseerd 9,70% 11,00%
FFO / interest ratio 7,1 6,8
Netto schuld inclusief garantiestellingen / materiële vaste activa 50% 52%
     
Controllable Costs 382 343
     
Lange termijn credit ratings    
Standard & Poor’s AA- A+
Moody’s Investors Service A2 A2
     

*) In 2015 en 2014 zijn geen effecten opgetreden waarvoor een normalisatie aan de orde is.

Niet-financiële kengetallen

  2015 2014
Fulltime-equivalenten in dienst (per 31 december) 1 748 1 704
Getransporteerd volume (TWh) 1 180 1 233
Reportable frequency index**) 3,7 5
Ziekteverzuim Gasunie Nederland 3,15% 3,10%
Ongevallen met verzuim 2 4
Ongevallen zonder verzuim 4 5
Leidingbeschadigingen 5 3
Leveringszekerheid (aantal niet of late gasleveringen) 3 1
CO2-uitstoot totaal (kiloton) 665 548
- Scope 1 343 379
- Scope 2 242 164
- Scope 3 80 5
Verbruik aardgas (miljoen m3) 50 80,8
Verbruik elektriciteit (miljoen kWh) 555,8 437,1
Hoeveelheid niet-gevaarlijke afval (ton) 14 616 18 418
Hoeveelheid gevaarlijke afval (ton) 8 459 5 880
Aantal milieuafwijkingen 165 198

**) Reportable frequency index is inclusief derden