Netto schuld inclusief garantiestellingen

Totaal van langlopende rentedragende leningen, kortlopende financieringsverplichtingen, garantiestellingen en pensioenvoorziening verminderd met geldmiddelen en kasequivalenten