Netto schuld inclusief garantiestellingen / materiële vaste activa

Deze ratio geeft inzage in de mate waarin de materiële vaste activa gefinancierd zijn met schuld