Controllable Costs

Totaal van de niet aan investeringen toegerekende kosten, de personeelskosten en de overige bedrijfslasten, verminderd met de niet-beïnvloedbare energiekosten en de incidentele kosten